You are here > Home > UV Gel System
  UV Gel
  A. WHITE                   B. PINK
  ITEM:UVG-1                 ITEM:UVG-2
  Net:1/2 oz 14 g            Net:1/2 oz 14 g
  C. CLEAR                   D. EXTREME WHITE
  ITEM:UVG-3                 ITEM:UVG-7
  Net:1/2 oz 14 g            Net:1/2 oz 14 g